Obszary Działalności

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • doradztwo w zakresie indywidualnego stosunku pracy oraz zbiorowego prawa pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów oraz innych, wewnętrznych aktów obowiązujących w zakładach pracy;
 • sporządzanie wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m. in. umów o pracę, o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy;
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy oraz zasad wynagradzania pracowników w kontekście równego traktowania;
 • reprezentacja procesowa stron w sprawach ze stosunku pracy;
 • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
 • ustalenie prawa do emerytury, świadczeń przedemerytalnych, rent, zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego), świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych;
 • postępowanie w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności i świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
 • obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, postępowania w przedmiocie zastosowania ulg w zapłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność;
 • obowiązek podlegania ubezpieczeniom przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące.
 • sporządzanie opinii prawnych;

PRAWO SPÓŁEK

 • obsługa prawna procesów: zakładania i rejestracji spółek handlowych oraz dokonywania zmian w rejestrach spółek;
 • przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów;
 • analiza i optymalizacja umów spółek, statutów i regulaminów poprzez dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta;
 • koordynowanie prawne w ramach przenoszenia i obciążenia praw wspólników;
 • analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny);
 • organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, wsparcie merytoryczne w organizacji posiedzeń Rad Nadzorczych;
 • sporządzanie opinii prawnych;

NIERUCHOMOŚCI

 • opracowanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, darowizny, umów deweloperskich;
 • przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę,
 • prawno – podatkowa obsługa procesu obrotu nieruchomościami.

PAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi m.in. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa;
 • wsparcie prawne w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.);
 • sporządzanie wniosków i odwołań w sprawach zaświadczeń, koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych;
 • reprezentacja przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi;

PRAWO PODATKOWE

 • doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PIT, cła, akcyzy, podatku od nieruchomości.
 • optymalizacje i planowanie podatkowe, w tym przygotowanie wniosków o wydanie intepretacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego.
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych z zakresu prawa podatkowego.
 • doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym: weryfikacja dokumnetacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz bieżące wsparcie klienta w trakcie procesu sporządzania dokumnetacji, opracowywanie dokumnetacji cen transferowych, oporacowywanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi, doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych (przygotowanie argumentacji i dokumnetacji wspierającej stanowisko podatnika).

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu: rozwodu i separacji, podziału majątku wspólnego, małżeńskich umów majątkowych, ustalenia kontaktów z dzieckiem i opieki nad dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego (ustalanie, obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów), władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej) oraz ustalenia pochodzenia dziecka (sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka);
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń etc.), w tym wniosków o zabezpieczenie w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów, jak również wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • sporządzanie opinii prawnych i porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów;

PRAWO CYWILNE


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI